http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  บทความ/เอกสาร  กระดานแสดงความเห็น
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 08/09/2007
ปรับปรุง 09/03/2022
สถิติผู้เข้าชม505,868
Page Views633,403
 

ขอขยายข่ายกิจการวิทยุสมัครเล่นพื้นที่จังหวัดลพบุรี

กรมไปรษณีย์โทรเลข
กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ คค 0704(ก)/14390

8 พฤศจิกายน 2533

เรื่อง ขอขยายข่ายกิจการวิทยุสมัครเล่นพื้นที่จังหวัดลพบุรี
เรียน ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี
อ้างถึง 1) หนังสือชมรมฯ ที่ ช.ว.ล.บ.15/2533 ลงวันที่ 25 เมษายน 2533
             2) หนังสือกรมไปรษณีย์โทรเลข ที่ คค 0704(ก)/6381 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2533

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1) แจ้งความประสงค์ขอขยายข่ายวิทยุสมัครเล่นไปยังพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขได้มีหนังสือที่อ้างถึง 2) อนุมัติในหลัการให้ขยายข่ายวิทยุสมัครเล่นไปยังจังหวัดลพบุรี โดยให้ชมรมฯ ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายจังหวัดลพบุรี ใช้สัญญาณเรียกขาน HS1AL ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมไปรษณีย์โทรเลขได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าชมรมฯ ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการขยายข่ายวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ พ.ศ.2532 จึงอนุญาตให้ขยายข่ายวิทยุสมัครเล่นไปยังพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยให้ชมรมฯ จัดตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายตามวัตถุประสงค์ที่ขอมาได้ ทั้งนี้ สำหรับช่องเรียกขานของสถานีฯ ให้ใช้ความถี่วิทยุขนาด 144.525 MHz

จึงเรียนยืนยันมาเพื่อโปรดทราบและขอให้ดำเนินการต่อไป ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัดด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ  อุทัยสาง)
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข

สำนักงานบริหารความถี่วิทยุ
โทร 02-2710151-60 ต่อ 149

ข้อมูลจาก หนังสือทำเนียบ ชมรมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2533

 
 หน้าแรก  ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  บทความ/เอกสาร  กระดานแสดงความเห็น
view