http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

บริการ

สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ08/09/2007
อัพเดท19/09/2023
ผู้เข้าชม542,120
เปิดเพจ678,393

ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ

(อ้างถึง)
ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ
เลขอนุญาตที่ ต.804/2537

ตามที่  นายอาคม ชัยชำนาญ

ได้ขออนุญาตจัดตั้ง  สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี

โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อ

  1. ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ความถี่ย่านวิทยุสมัครเล่น สร้างสรรค์ความสามัคคีและมิตรภาพ
  2. เผยแพร่ข่าวสารและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุแก่สมาชิก และ ประชาชน
  3. ฝึกฝนอบรมสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งๆ ขึ้นไป
  4. เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ
  5. ส่งเสริมให้สมาชิกใช้วิทยุรับ-ส่งคมนาคม เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ
  6. เพิ่มพูนจำนวนสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสำรอง ไว้รับใช้สังคมและประเทศชาติทั้งในยามสงบและฉุกเฉิน
  7. สร้างชื่อเสียงของสมาคมและประเทศชาติ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ในวงการวิทยุระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด ไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งบันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศิลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ที่ตั้งสำนักงาน ณ เลขที่ 54/3 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นั้น

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งได้ และเมื่อได้จัดตั้งแล้วให้ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และข้อบังคับของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติโดยเคร่งครัด

อนุญาต ณ วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2537

(นายนันทสาร สีสลับ)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

view

 หน้าแรก

 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

view