http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

บริการ

สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ08/09/2007
อัพเดท19/09/2023
ผู้เข้าชม542,094
เปิดเพจ678,367

อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประเภทสถานีทวนสัญญาณในกิจการวิทยุสมัครเล่น

ที่ ทช 3200/2142

สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน กทม. 10400

วันที่ 27 เมษายน 2550

เรื่อง อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประเภทสถานีทวนสัญญาณในกิจการวิทยุสมัครเล่น
เรียน นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี
อ้างถึง หนังสือสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี ที่ 11/2550 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประเภท
                 สถานีทวนสัญญาณ (repeater) ในกิจการวิทยุสมัครเล่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี แจ้งความประสงค์ขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประเภทสถานีทวนสัญญาณ (repeater) ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ณ อาคารเลขที่ 54/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) พิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

1) อนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประเภทสถานีทวนสัญญาณ (repeater) ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ณ อาคารเลขที่ 54/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายจังหวัดลพบุรี (HS1AL) ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว ตามที่แจ้งความประสงค์ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 2) ให้ใช้ความถี่วิทยุสำหรับสถานีทวนสัญญาณคู่ใดคู่หนึ่งตามที่กำหนดในประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง กำหนดความถึ่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้ความถึ่วิทยุย่าน VHF และ UHF สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม โดยให้ประสานงานการใช้ความถี่วิทยุกับสมาคมหรือชมรมที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนซึ่งกันและกัน และแจ้งให้สำนักงาน กทช.ทราบก่อนใช้งาน

 3) ให้สถานีวิทยุคมนาคมประเภทสถานีทวนสัญญาณ ใช้กำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์

4) ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดติดตั้งประจำที่ ตราอักษร ICOM แบบ/รุ่น IC-228 หมายเลขเครื่อง 08301 หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม ปท. 29524/33 และ แบบ/รุ่น IC-229 หมายเลขเครื่อง 05291 หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม ปท. 6885/34 พร้อมด้วยเครื่องควบคุมการตัดต่อสัญญาณ (controller) และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ไปติดตั้งเป็นสถานีวิทยุคมนาคมประเภทสถานีทวนสัญญาณ

 5) ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี ปฎิบัติตามระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประเภทสถานีทวนสัญญาณ (repeater) ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 โดยเคร่งครัด รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 6) ติดต่อสำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อขอรับใบอนุญาตให้ทำซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร)
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการแทน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ
โทร 0 2271 0151-60 ต่อ 720
โทรสาร 0 2290 5233

view

 หน้าแรก

 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

view