http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

บริการ

สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ08/09/2007
อัพเดท19/09/2023
ผู้เข้าชม542,125
เปิดเพจ678,398

แบบคำขอใบอนุญาตกิจการวิทยุสมัครเล่นและอัตราค่าธรรมเนียบใบอนุญาต

แบบขอใบอนุญาตกิจการวิทยุสมัครเล่นและอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

หมายเหตุ ใช้เม๊าส์คลิ๊กที่ชื่อเอกสารเพื่อโอนย้ายข้อมูลไปเก็บไว้ในเครื่องของท่าน หากต้องการเอกสารนั้น


 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประเภทใบอนุญาตวิทยุคมนาคม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ฉบับ)

1. ใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคม
(ก) เพื่อการศึกษา
(ข) เพื่อการอื่น

 
100
200

2. ใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคม

200

3. ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

500

4. ใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม

200

5. ใบอนุญาตให้นำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม

100

6. ใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม

1,000

7. ใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม

500

8.ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
(ก) กำลังส่งไม่เกิน 500 มิลลิวัตต์
(ข) กำลังส่งเกิน 500 มิลลิวัตต์ แต่ไม่เกิน 1 วัตต์
(ค) กำลังส่งเกิน 1 วัตต์ แต่ไม่เกิน 5 วัตต์ 
(ง) กำลังส่งเกิน 5 วัตต์ แต่ไม่เกิน 10 วัตต์
(จ) กำลังส่งเกิน 10 วัตต์ แต่ไม่เกิน 100 วัตต์
(ฉ) กำลังส่งเกิน 100 วัตต์ แต่ไม่เกิน 500 วัตต์ 
(ช) กำลังส่งเกิน 500 วัตต์ แต่ไม่เกิน 1 กิโลวัตต์
(ซ) กำลังส่งเกิน  1 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 5 กิโลวัตต์
(ฌ) กำลังส่งเกิน 5 กิโลวัตต์

 
125
250
500
1,000
1,500
2,000
3,000
5,000
10,000

9. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม

200

10. ใบอนุญาตให้รับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณา

200

11. ใบแทนใบอนุญาต

100

กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นข้าราชการ และได้จัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัว มาใช้ในกิจการของส่วนราชการ ซึ่งตนสังกัดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน

1. ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

100

2. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
(ก) กำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์
(ข) กำลังส่งเกิน 10 วัตต์ แต่ไม่เกิน 100 วัตต์
(ค) กำลังส่งเกิน 100 วัตต์ แต่ไม่เกิน 500 วัตต์
(ง) กำลังส่งเกิน 500 วัตต์ แต่ไม่เกิน 1 กิโลวัตต์วัตต์
(จ) กำลังส่งเกิน 1 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 5 กิโลวัตต์
(ฉ) กำลังส่งเกิน 5 กิโลวัตต์

 
200
300
400
600
1,000
2,000

3. ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม

40

4. ใบแทนใบอนุญาต

20

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทุกประเภท จะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7 เปอร์เซ็นต์

                 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ให้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

 

view

 หน้าแรก

 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

view