http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

บริการ

สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ08/09/2007
อัพเดท25/01/2024
ผู้เข้าชม551,565
เปิดเพจ698,063

โทษตาม พรบ. วิทยุคมนาคม และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โทษตาม พ.ร.บ.  วิทยุคมนาคม  พ.ศ. ๒๔๙๘  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๓๕

ผู้ใดฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความผิดและระวางโทษในกรณีต่อไปนี้

๑. ทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้า  ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีความผิดระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

๒. กระทำหน้าที่พนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเรือหรือสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่นโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีความผิดระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

๓. รับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณาโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีความผิดต้องระวางโทษ  ปรับไม่เกินสี่หมืนบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

๔. ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีความผิดระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

๕.ไม่ใช้ความถี่วิทยุ ตามที่อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนด มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

๖. จงใจทำให้เกิดการรบกวน หรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

๗. ส่งหรือจัดส่งข้อความใดๆ โดยวิทยุคมนาคมอันตนรู้อยู่ว่าเป็นเท็จหรือข้อความอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

๘. ดำเนินบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือนอกเหนือจากราชการของกฎกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือกิจการ ของนิติบุคคลตามมาตรา ๕ มีความผิดต้องระวางโทษ  ปรับไม่เกินสี่หมืนบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

๙. ดักรับไว้ใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งข่าววิทยุคมนาคมที่มิได้มุ่งหมายเพื่อประโยชน์สาธาณะหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน มีความผิดต้องระวางโทษ  ปรับไม่เกินสี่หมืนบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

๑๐. กระทำให้เกิดการรบกวน หรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคมโดยมิได้เจตนา ซึ่งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจสั่งให้ระงับการกระทำนั้นหรือให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ในการกระทำนั้นเสียหรือให้ย้ายสิ่งดังกล่าวนั้นออกไปให้พ้นเขตรบกวนได้  แต่ถ้าผู้นั้นฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีความผิดต้องระวางโทษ  ปรับไม่เกินสี่หมืนบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจำ 


  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ระเบียบ
แหล่งที่มาข้อมูล: ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต ๔(สงขลา)


 

 

view

 หน้าแรก

 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

view