http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

บริการ

สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ08/09/2007
อัพเดท19/09/2023
ผู้เข้าชม542,141
เปิดเพจ678,414

การตรวจสอบลักษณะทางวิชาการของเครื่องวิทยุคมนาคม

การตรวจสอบลักษณะทางวิชาการของเครื่องวิทยุคมนาคม

(ปรับปรุงล่าสุด เมษายน 2549)

       การตรวจสอบลักษณะทางวิชาการของเครื่องวิทยุคมนาคม เป็นการตรวจสอบว่าเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตทำ หรือนำเข้า มีลักษณะทางวิชาการสอดคล้องกับผลการรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ ใบอนุญาตให้ทำ นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม หรือไม่ 
         เมื่อเครื่องวิทยุคมนาคมได้รับการตรวจสอบว่ามีลักษณะทางวิชาการเป็นไปตามผลการรับรองตัวอย่างฯ และ/หรือ ใบอนุญาตให้ทำ นำเข้าฯ แล้ว สำนักงาน กทช. จะกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมให้แก่เครื่องวิทยุคมนาคมเหล่านั้น โดยการติดฉลาก (Label) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (มี ใช้ ตั้งสถานี แล้วแต่กรณี)

*Flow chart การตรวจสอบฯ (กรณีส่งเครื่องให้ตรวจสอบ..คลิ๊ก) (กรณีตรวจสอบนอกสถานที่..คลิ๊ก)

       ความหมายของการติดฉลาก (Label) ที่เครื่องวิทยุคมนาคม
       
การติดฉลาก (Label) เป็นการกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมให้กับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตทำ หรือนำเข้ามาในประเทศ และผ่านการตรวจสอบลักษณะทางวิชาการจากสำนักงาน กทช. แล้ว 
         ข้อมูลบนฉลากคือหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม (Registration number) มิใช่หมายเลขของการทดสอบรับรองตัวอย่าง (Type approval number)
         ผู้ได้รับใบอนุญาตทำ หรือนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างแล้ว  จะต้องส่งเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับอนุญาตทำ หรือนำเข้า ให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการตรวจสอบลักษณะทางวิชาการ และกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม ยกเว้น เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีการประกาศยกเลิกการกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม ได้แก่ เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายที่ใช้ในการให้บริการวิทยุคมนาคมสาธารณะ ดังนี้
        1.  บริการโทรศัพท์ระบบรวงผึ้ง (Cellular)
        2.  บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สาย (Wireless local loop)
        3.  บริการโทรศัพท์พื้นฐานใช้งานนอกสถานที่ (Personal communication telephone)
        4.  บริการวิทยุติดตามตัว (Paging radio) (เฉพาะที่ใช้กิจการสาธารณะเท่านั้น)
        5.  เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (TVRO)
เพื่อการรับชมโดยเฉพาะ ซึ่งมิได้มีการนำสัญญาญไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

       สำนักงาน กทช. จะเป็นผู้ดำเนินการติดฉลากแสดงหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมบนตัวเครื่องเท่านั้น โดยยังไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการดำเนินการติดฉลากด้วยตัวเองในขณะนี้

         ตัวอย่างฉลากแสดงหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม

                                           

         ความหมายของตัวเลขบนฉลากฯ..คลิ๊ก (เริ่มใช้ เมษายน 2549)

        ผู้ใดทำ หรือนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมของเครื่องวิทยุคมนาคม และระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการค้าเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2547 อย่างเคร่งครัด
         และเมื่อได้ทำหรือนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ต้องส่งเครื่องวิทยุคมนาคมให้สำนักงาน กทช. ตรวจสอบฯ ภายใน 7 วัน โดยส่ง
คำขอรับบริการตรวจสอบลักษณะทางวิชาการเครื่องวิทยุคมนาคม (มท.03) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
        1.  สำเนาใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 
        2.  แค็ตตาล็อก (CATALOG) ของเครื่องวิทยุคมนาคม 
        3.  ข้อกำหนดทางวิชาการ (TECHNICAL SPECIFICATIONS) ของเครื่องวิทยุคมนาคม 
        4.  สำเนาใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
        5.  สำเนาใบขนสินค้าที่ผ่านพิธีการ และใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากร

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
      
ส่วนมาตรฐานโทรคมนาคม  สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
        สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อาคาร 3 ชั้น 1
        เลขที่ 87 ถ.พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        โทร. 0 2271 0151 ถึง 60 ต่อ 321-324 โทรสาร 0 2279 2273 e-mail: standard@ntc.or.th

แหล่งที่มาข้อมูล: ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต4 (สงขลา)

view

 หน้าแรก

 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

view