http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  บทความ/เอกสาร  กระดานแสดงความเห็น
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 08/09/2007
ปรับปรุง 09/03/2022
สถิติผู้เข้าชม505,855
Page Views633,390
 

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น


     โดยที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น เพื่อให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเกิดประโยชน์ต่อสังคม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ต้องใช้ความถี่วิทยุ และมีมาตรฐานทางเทคนิคตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงเห็นชอบให้ประกาศกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นไว้ ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กทช. มท. ๑๐๑๘-๒๕๕๐ แนบท้ายประกาศนี้

     ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก ชูชาติ  พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

มาตรฐานเลขที่ กทช. มท. ๑๐๑๘-๒๕๕๐ ... คลิ๊ก

 
 หน้าแรก  ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  บทความ/เอกสาร  กระดานแสดงความเห็น
view