http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

บริการ

สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ08/09/2007
อัพเดท25/01/2024
ผู้เข้าชม552,646
เปิดเพจ699,334

คณะกรรมการสมาคมฯ ปี 2552-2554


(อ้างถึง)
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของ
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี

ใบสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 54/3 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม และนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังวหัดลพบุรี ตามมาตรา 85 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ดังต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

นามเรียกขาน

กรรมการ

1

นายธนพัต ชัยชำนาญ

HS9CEL

นายกสมาคม

2

นายวีระพล รุ่งรัศมี

HS0UJL

อุปนายกสมาคม

3

พ.อ.อ. วุฒิ สังขพิชัย

E20IXO

อุปนายกสมาคม

4

นายสมจิตร สีโท

E20ZYZ

อุปนายกสมาคม

5

นายวิจักษณ์ ทวีสิทธิชาติ

E22FFJ

อุปนายกสมาคม

6

นายไชยพล กลิ่นจันทร์

E22JMK

เลขานุการ

7

นายประพนธ์ เด่นดวง

H21FEJ

ผู้ช่วยเลขานุการ

8

นายพุฒิพงศ์ กิจรัตนกาญจน์

HS1PKY

เหรัญญิก

9

นางธนพรรณ สังขพิชัย

E21ZOE

ผู้ช่วยเหรัญญิก

10

นายสมเจตน์ วัชรปัญญาวงศ์

E20UXY

ประชาสัมพันธ์

11

นางถิรวรรณ วัชรปัญญาวงศ์

E22HHW

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

12

นายอนุกูล จันทน

HS1QJQ

ปฏิคม

13

นายสมบัติ ช่างสอน

E22FFK

ผู้ช่วยปฏิคม

14

นายกฤษฎา บุญศรี

E22HHU

นายทะเบียน

15

นางสาวกัณฑ์ธิมา มณีย้อย

E22HHV

ผู้ช่วยนายทะเบียน

16

นายพงศกร ไหมพรม

E22EEF

สถานีศูนย์ควบคุมข่าย

17

ส.อ.แสวง ประเสริฐศักดิ์

E20IBK

เทคนิค

18

นายสมชาย คมกิจ

E20IBI

ผู้ช่วยเทคนิค

19

นายอภิชาติ กลัดงาม

E22FFH

ประสานงานสถานที่

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2552

(นายสถาพร  ศิริภักดี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ: จากข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 3 ข้อ 14
คณะกรรมการของสมาคมฯ สามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งและรับมอบงานกัน ระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ

 

 

Tags :

view

 หน้าแรก

 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

view