http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

บริการ

สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ08/09/2007
อัพเดท19/09/2023
ผู้เข้าชม542,117
เปิดเพจ678,390

คณะกรรมการสมาคมฯ ปี 2550-2552

คณะกรรมการสมาคมฯ ปี 2550-2552

(อ้างถึง)
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของ
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี
ทะเบียนเลขที่ 1/2550 (ส.ค.6)

ใบสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 54/3 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม และนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังวหัดลพบุรี ตามมาตรา 85 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ดังต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

นามเรียกขาน

กรรมการ

1

นายประสงค์ กลมปั่น

HS0PEQ

นายกสมาคม

2

นายสิงห์ทอง ไทยธรรม

HS0JIZ

อุปนายกสมาคม

3

นายวิเชียร แก้วเสมา

HS6MVP

อุปนายกสมาคม

4

นายสุธี สุขประสาท

HS1TDQ

เหรัญญิก

5

นายธนกร กอประเสริฐสุด

HS1VXA

ผู้ช่วยเหรัญญิก

6

นายบุญมี ดีประเสริฐ

E21MRO

ปฏิคม

7

นายวัลลภ สว่างแสง

HS1QCN

ผู้ช่วยปฏิคม

8

นายขจรเกียรติ ระดมยศ

HS1JVR

นายทะเบียน

9

นายสมาน วิทยา

HS5NJA

ผู้ช่วยนายทะเบียน

10

นายสมจิตร สีโท

E20ZYZ

ประชาสัมพันธ์

11

นายสมเจตน์ วัชรปัญญาวงศ์

E20UXY

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

12

นายรณรงค์ แสงเมือง

HS0TK

เลขานุการ

13

นางณัฐชนา แสงเมือง

E20OTK

ผู้ช่วยเลขานุการ

14

นายอนันต์ ทับทิมศรี

HS7YZK

กรรมการ

15

นายอนุกูล จันทน

HS1QJQ

กรรมการ

16

นายมานพ บุญปั้น

E20VVO

กรรมการ

17

ร.ต.ธนะชัย บรรณปัญญา

E20ZEC

กรรมการ

18

นายอารักษ์ ปิ่นวันนา

HS0QQB

กรรมการ

19

พ.อ.อ.วุฒิ สังขพิชัย

E20IXO

กรรมการ

20

นายสงัด ลอสวัสดิ์

HS6UEB

กรรมการ

21

นายพงษ์ศักดิ์ อ่อนนิ่มนิตย์

 E22CWY

 กรรมการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2550

(นายคำนึง อิสโร)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ: จากข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 3 ข้อ 14
คณะกรรมการของสมาคมฯ สามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งและรับมอบงานกัน ระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ

 

 

Tags :

view

 หน้าแรก

 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

view