http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

บริการ

สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ08/09/2007
อัพเดท19/09/2023
ผู้เข้าชม542,105
เปิดเพจ678,378

ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี)

ด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรีประจำปี 2555-2557 ใคร่ขอเรียนเชิญกรรมการสมาคมวิทยุสมัครเล่น และสมาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรีทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่ วิสามัญ ประจำปี 2557 ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 26 เรื่อง การเรียกประชุมวิสามัญประจำปี

ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น. สถานที่ ณ ที่ทำการสมาคมฯ หลัง รพ.เมืองนารายณ์ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ
2. แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา
3. เลือกตั้งคณะกรรมการ/นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่น
4. สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลสมาคมฯ
5. เรื่องอื่นๆ

ดัง นั้นจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสมาคมวิทยุสมัครเล่น และสมาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรีทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ตามวัน-เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หาก สมาชิกมาไม่ถึง กึ่งหนึ่ง ตามข้อบังคับสมาคมฯ ขอนัดอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 สถานที่ ณ ร้านอาหารบ่อเงินปลาเผา เวลา 18.00 น. (ขอความกรุณานำบัตรสมาชิกสมาคมฯ HS1AL ติดตัวมาด้วยทุกท่าน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายไพศาล ปี่เงิน HS6FLU
นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี


เพิ่มเติมเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557 // ตามที่สมาคมฯ จัดให้มีการประชุมวิสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เพื่อแถลงผลงานประจำปี, รายรับ-รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคมฯ และวาระเลือกตั้งนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี นั้น

ในวาระเลือกตั้งนายกสมาคมฯ นั้น คุณฉลอง พึ่งศรีเพ็ง HS0EDP เสนอชื่อ คุณไพศาล ปี่เงิน HS6FLU เข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ ในที่ประชุมสมาชิกทั้งหมดไม่มีใครเสนอชื่อท่านอื่นเพิ่มเติม จึงได้มีการลงคะแนนของสมาชิกและได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ให้ คุณไพศาล ปี่เงิน HS6FLU ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี วาระปี 2557-2559 ซึ่งนายกฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อรับมอบหมายงานจากคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเลือกตั้ง

ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี

Tags :

view

 หน้าแรก

 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

view