http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

บริการ

สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ08/09/2007
อัพเดท19/09/2023
ผู้เข้าชม542,123
เปิดเพจ678,396

ระเบียบฯ ปี 2557 นักวิทยุสมัครเล่นต้องมีสถานะเป็นสมาชิกของศูนย์ควบคุมข่าย

ตามที่ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 137 ง วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ส่งผลให้ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป โดยข้อ 14 ของประกาศฯ กำหนดให้ “พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องมีสถานะเป็นสมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จด ทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรับรอง” นั้น


ดังนั้น ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ต้องมีสถานะเป็นสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุ สมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดหรือสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยต้องแสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นสมาชิกหรือบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคม ประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต


      ทั้งนี้ สถานะการเป็นสมาชิกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุ สมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัด ไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีภูมิลำเนาอยู่

สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม
สำนักงาน กสทช.

Tags :

view

 หน้าแรก

 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

view